ΔΙΑΣ Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ

Ο μέγας ναός του Ολύμπου, ός βασιλεύει τοις αθανάτοις. Εκ του μεγάλου Βασιλέως Διός απορρέει η Βασιλική αρχή και η δίκαια διακυβέρνησις. Θεσμοθετεί και Νομοθετεί, μοιράζοντας προνόμια, διακρίνοντας τις θεϊκές αρχές κατα είδος καί ζευγνύοντας ούτας κατά Θεμιτόν Λόγον. Εφορεύει τους βασιλείς που διοικούσιν λαους και Οργανώνουσιν τας κοινωνίας των ανθρώπων συμφώνως προς τους θεσμούς τής Πολιτείας, που διδάσκει Ο θεός.

ΣΥΜΒΟΛΟ

 

Λίθοι: κυανόλιθος (lapis lazuli), πράσινος Ιασπις, Αδάμας, Αλεξανδρίτης
Χρώμα: πορφυρόν
Μέταλλο: κασσίτερος
Ημέρα:
ή 5η ημέρα της εβδομάδος (Ζηνία, Friday, Freitag)
Ανατομία: ύπαρ
Τροφαί: μήλον, μελίρυτος οίνος
Βοτάναι: ευπατόριον (agrimonia eupatoria) , βασιλικής
Κληίδαι Λέξεις: Βασιλεύς, Δίκαιος, Μοιραγέτης, Νομοθέτης, Θεσμοθέτης, Σπερματικός Λόγος, Ανεκδήλωτος, Πατήρ, Γονιμοποιός, Ομβρος, Κεραυνός, Μάχη, Νίκη, Επέκτασις, Μεγαλοπρέπεια, Μέγας, Υψιστος, Κεφαλή, Ζεύξις, Διάκρισις, Ορκος, Φιλοξενία, Θεσμός, Νόμος, Βασιλεία.

 

Ο θεός Πατήρ διά του Σπερματικού Λόγου του, γονιμοποιεί την Κοσμικήν Μήτραν, φέροντας εν ζωή, όλα οσα συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν, καλείται δέ διά τουτον Μοιραγέτης. Διδάσκει την πολιτικήν αρετήν, που κάνει χρήσιν τόσο της διπλωματίας και της πειθούς όσο και του πολέμου. Αλλωστε ο Ζεύς, κατ' εξοχήν πολεμικός Θεός, κερδίζει την Βασιλεία των Θεων δια της πολεμικής του δράσεως, διά τις απαράμιλλης ισχύος του και φυσικά διά της δικαιοσύνης του. Ο Ησίοδος με θαυμασμόν γράφει πόσο άριστος είναι ο Ζεύς μεταξύ των Θεων, αρχή που διέπει τους βασιλείς οι οποίοι διοικούσιν επειδή είναι τόσο αριστοι μεταξύ των ανθρώπων.
Ο Ζεύς, εστί ο Μέγας αρχιτέκτων των δομών του πολιτειακού κράτους. Θεωρείται προστάτης των όρκων, των ικετών και των ξένων, και θεσμοθέτης του Γάμου, μαζί με την θέαν Ηραν, ως θεμέλιον της οκογένειας και της κοινωνίας. Φέρει Ομβρους και καθιστά την γή γόνιμον δια να δώσει καλούς καρπούς. Δίδει την νίκην αξιοκρατικώς και το χάρισμα του λόγου τους ευγενέσι.

Ιερον του πτηνόν ο αετός, δια το βασιλικόν και μεγαλοπρεπές αυτου και του αφιερώνεται ο ταυρος, ζώον ευρωστον και πράον. Σύμβολόν του θεου η βασιλική δρυς, δένδρον που ζει δια αιώνας.